ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/12.04.2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 226 ОТНОСНО: Актуализация на Решение номер 44/16.02.2012 г. на ОбС  

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с изискване на УО на ОП „Регионално развитие”,  Общински съвет Луковит взе следното решение:
Дава съгласие за осигуряване на собствен принос в размер на 24 015, 06 лв. с ДДС по проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно  лечение гр.Луковит”.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 227 ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на Община Луковит за 2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.23 от Закона за регионално развитие, Общински съвет Луковит приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на Община Луковит за 2012 г.
Приложение: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на Община Луковит за 2012 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 228 ОТНОСНО: Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Луковит за неземеделски нужди.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.30 ал.2 от ЗОЗЗ, Общински съвет Луковит приема Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Луковит за неземеделски нужди.
Приложение: Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Луковит за неземеделски нужди.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 229 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в с.Дерманци.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на земеделски земи, чрез търг с тайно наддаване, както следва:
1.Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,023 дка, кад.номер 197018 в местност "Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 187,98 лв.
2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 4,542 дка, кад.номер 197020 в местност "Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 834,59 лв.
3. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 4,612 дка, кад.номер 197021 в местност "Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 779,66 лв.
²² .Приема изготвена пазарна оценка в размер на :
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1.023 дка, кад.номер 197018 в местност "Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци – 614,00 лв.
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 4,542 дка, кад.номер 197020 в местност "Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци - 2952,00 лв.
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 4,612 дка, кад.номер 197021 в местност "Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци - 2767,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 230 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с. Торос.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на земеделска земя, чрез търг с тайно наддаване, както следва:
1.Земеделска земя с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия и площ от 4,029 дка, кад.номер 228002 в местност "Равнище" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка на имота – 50,77 лв.
II. Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 350 лв./дка.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 231 ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от оценител на имоти.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.41 от ЗОС и взето Решение 131/20.07.2012 г. на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема изготвена пазарна оценка за придаваемо към имот идентификатор 44327.502.2899 с площ от 630 кв.м. място в размер на 11340,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 232 ОТНОСНО: Промяна на Регулационния план на гр.Луковит с цел разделяне на УПИ I в кв.233 отреден за стадион, съотвестващ на ПИ с идентификатор 44327.502.9770 по Кадастралната карта на гр.Луковит /Актуализация на Решение номер 203/25.01.2013 г. на ОбС/.

На основание чл.21,ал.1,т.11 и т.23 от ЗМСМА и писмо изх.номер АК-01-1512/18.02.2013 г., Общински съвет Луковит Актуализира свое Решение номер 203/25.01.2013 г. , като отменя т.3 от същото.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 233 ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план — Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабел НН през имоти с кадастрални номера 079059 - пасище, мера; 000242 и 000015 - полски пътища по КВС на с. Дерманци и трите собственост на Община Луковит, за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала до 30kW върху покрива на съществуваща сграда в имот 079016, собственост на „Петрешко" ЕООД, с. Дерманци.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Одобрява проекта за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабел НН през имоти с кадастрални номера 079059 - пасище, мера; 000242 и 000015 - полски пътища по КВС на с. Дерманци и трите собственост на Община Луковит, за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала до 30kW върху покрива на съществуваща сграда в имот 079016, собственост на „Петрешко" ЕООД, с. Дерманци.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 234 ОТНОСНО:Одобряване на проект за Подробен устройствен план — Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабел НН през имоти с кадастрални номера 079059 - пасище, мера; 000242 - полски път по КВС на с. Дерманци и двата собственост на Община Луковит, за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала до 30kW върху покрива на съществуваща сграда в имот 079051, собственост на „Петрешко" ЕООД, с. Дерманци .

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Одобрява проекта за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабел НН през имоти с кадастрални номера 079059 - пасище, мера; 000242 - полски път по КВС на с. Дерманци и двата собственост на Община Луковит, за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала до 30kW върху покрива на съществуваща сграда в имот 079051, собственост на „Петрешко" ЕООД, с. Дерманци.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 235 ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване през общински улици в гр.Луковит .

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.193 от ЗУТ, чл.52 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване през общински улици на територията на гр.Луковит, с цел реализиране на улични водопроводи с дължина на трасетата:
- от О.Т. 492 към О.Т. 587 за ЦНСТ в УПИ III, кв.26 с дължина на трасето 71,50 л.м.
- от О.Т. 90 към О.Т. 97 за ЦНСТ в УПИ II, кв.12 с дължина на трасето 40 л.м.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 236 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици .  

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ,  Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:
- Част - 5.500 дка от имот номер  221016 в землището на с.Ъглен за имот с проектен номер  221036.
- Част - 5.000 дка от имот номер  087012 в землището на с.Торос за имот с проектен номер  087030.
- Част - 2.000 дка от имот номер  197017 в землището на с.Дерманци за имот с проектен номер  197055.
- Част - 1.000 дка от имот с идентификатор 44327.81.46 с площ от 19.251 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен идентификатор  44327.81.57.
- Част - 5.000 дка от имот с идентификатор 44327.11.7 с площ от 5.504 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен идентификатор  44327.11.25.
- Част - 2.301 дка от имот с идентификатор 44327.331.137 с площ от 8,580 дка в  землището на гр.Луковит за имот с проектен идентификатор 44327.331.364
-  Част - 3.000 дка от имот с идентификатор 44327.6.9 с площ от 6.684 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен идентификатор  44327.6.15.
- Част - 1.7 дка от имот с идентификатор 44327.329.94 с площ от 29.035 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен идентификатор  44327.329.495.
- Част - 3.000 дка от имот с идентификатор 44327.331.153 с площ от 3.356 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен идентификатор  44327.331.371.
- Част - 1.647 дка от имот с идентификатор 44327.87.16 с площ от 1.776 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен идентификатор  44327.87.38.
- Част - 3.000 дка от имот с идентификатор 44327.381.61 с площ от 3.420 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен идентификатор  44327.381.59.
- Част - 1.250 дка от имот с идентификатор 44327.69.41 с площ от 4.939 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен идентификатор  44327.69.50.
II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 237 ОТНОСНО: План за развитие на социалните услуги в община Луковит за 2014 г..

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.19 ал.2 от Закона за социалното подпомагане и чл.36 „б" от Правилника за неговото прилагане, Общински съвет Луковит приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Луковит за 2014 г.
Приложение: Годишен план за развитие на социалните услуги в община Луковит за 2014 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 238 ОТНОСНО: Удостояване на гражданин със званието „Почетен гражданин на Община Луковит", посмъртно.

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, чл.8 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011-2015 г., т.III от Правилника за отличията на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Удостоява посмъртно със званието „Почетен гражданин на Община Луковит" г-н Иван Иванов Генчев за неговата обществено-полезна дейност и изключителен принос в развитието на музикалното изкуство и на културния живот в Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 239 ОТНОСНО: Удостояване на гражданин със званието „Почетен гражданин на Община Луковит".

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, чл.8 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011-2015 г., т.III от Правилника за отличията на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на Община Луковит" г-жа Невена Василева Йончева за нейната обществено-полезна дейност и съществен принос в развитието на хорово-музикалното изкуство в Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 240 ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища в Община Луковит за 2012 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от ЗМСМА и чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема докладите за за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища в Община Луковит за 2012 г.
Приложение: 12 бр.доклади /НЧ „Наука 1927г." с.Дъбен; НЧ „Съзнание 1895" гр.Луковит; НЧ „Дико Илиев -1904г." с.Карлуково; НЧ „Димитър Благоев 1895 г." с.Румянцево; НЧ „Отец Паисий -1926г." с.Ъглен; НЧ „Тодор Каблешков-1918г." с.Беленци; НЧ „Христо Ботев – 1911г." с.Тодоричене; НЧ „Васил Левски-1948г." с.Пещерна; НЧ „Борба1895" с.Торос; НЧ „Иван Стефанов 1918 г." с.Петревене; НЧ „Учител-1921г." с.Бежаново; НЧ „Христо Ботев-1895г." с.Дерманци.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 241 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Програмата за развитие на селските райони Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони".

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и Програмата за развитие на селските райони мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" в изпълнение на приоритетите, целите и мерките в Общинския план за развитие 2007-2013 г., Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласие Община Луковит да кандидатства по Програма за развитие на селските райони, мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за подобряване достъпа на населението на селските райони до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги и подобряване достъпа до социални услуги и по-специално този на децата и уязвимите групи от населението.
2. За подобряване достъпа на населението до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги, дейностите по проекта включват:
- изграждане на спорни игрища в с. Дерманци, с.Торос, с.Бежаново, с.Ъглен, с.Петревене; а в гр.Луковит - цялостен ремонт на Спортна зала, изграждане на открити игрища и спортни съоръжения в прилежащия терен и ремонт на градския стяадион.
3. За подобряване достъпа на населението от селските райони до социални услуги и по-специално тези на децата и уязвимите групи от населението дейностите по проекта включват ремонт, оборудване и обзавеждане на първи и втори етаж на сграда с адрес ул. „Христо Ботев" номер 26, гр. Луковит, както и прилежащото дворно пространство и закупуване на специализирано транспортно средство за осигуряване на услугите.
4. Проектът съответства на приоритетите, посочени в Общинския план за развитие на Община Луковит, както следва:
ПРИОРИТЕТ номер 1 - ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА ЖИВОТ
Цел номер 1: Развитие и модернизиране на техническата инфраструктура като възможност за подобрено качество на живот и бизнес.
Мярка 5: Развитие на спортната инфраструктура. Спортни съоръжения за отдих и
Мярка 6: Подобряване на образователната, социалната, културната и спортна инфраструктура в града и
Цел 4: Подобряване на условията за живот на хора с увреждания и хора с неравностойно положение.
Мярка 3: Представяне на специализирани услуги на приоритетите на общинския план за развитие на Община Луковит и
ПРИОРИТЕТ номер 4: ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА СЕЛАТА В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ,
Цел 1:Намаляване на различията на живот между общинския център и селата
Мярка 3; Подобряване на образователната, социалната, културната и спортната инфраструктура в селата.
5. Възлага на Кмета на община Луковит да изготви необходимата документация за кандидатстване по ПРСР.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 242 ОТНОСНО:Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след извършено авансово плащане по Договор номер 11/321/01119 от 3 октомври 2012 г. по мярка 321 за проект „Дом и подкрепа за всяко дете", сключен между община Луковит и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция .

На основание чл.21, ал.1 т.10 и т.24, и чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/01119 от 3.10.2012 г. по мярка 321 за проект „Дом и подкрепа за всяко дете", сключен между община Луковит и ДФ „Земеделие" -Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление: гр.София, бул.„Цар Борис III" номер 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,идентификационен номер по ДДС номер BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,
Упълномощава Кмета на община Луковит да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 170 743,40 /сто и седемдесет хиляди седемстотин четиридесет и три лева и четиридесет стотинки/ за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ 11/321/01119 от 3.10.2012 по мярка 321 за проект „Дом и подкрепа за всяко дете", сключен между община Луковит и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/