ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 21/01.12.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№193

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/01.12.2016 г.

 

ОТНОСНО: Сключени договори за наем с „Български пощи" ЕАД

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, предложение вх.№297/24.11.2016 г., Общински съвет Луковит взе следното решение:

1 .Дава съгласие за намаляване на наемна дена, както следва:

-   по Договор от 01.03.2016 год., съответно от 37,29 лв. без ДДС на 16,50 лв. без ДДС за помещение, находящо се в с. Петревене

-   по Договор 01.03.2016 год. - от 35,20 лв. без ДДС на 14,50 лв.без ДДС за помещение, находящо се в с. Румянцево

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да сключи анекси към описаните
в предишната точка договори от  01.03.2016 год., в които да бъде отразена промяната в наемната цена.

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/