ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 21/01.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№192

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/01.12.2016 г.

 

ОТНОСНО: Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г.

На основание чл.21 ал.1 т.12  и  ал.2 от ЗМСМА  и чл. 52, ал. 8 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците,  ОбС Луковит  взе следното решение:

Приема Програма за управление на отпадъците за периода  2015 - 2020 г.

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/