ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 21/01.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№191

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/01.12.2016 г.

 

ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи за стопанска 2016/2017 г.

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, предложение на кмета на Община Луковит вх.№ОбС-298, Общински съвет Луковит  взе следното решение:

1.Дава съгласие за предоставяне на имотите - полски пътища на територията на Община град Луковит, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2016/2017 година.

  1. Определя цена за ползване в размер на 20,00 лв./дка.
  2. Възлага на кмета на Община Луковит, последващите действия по изпълнение на решението.

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/