ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 21/01.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№190

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/01.12.2016 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост

                     находящ се в гр.Луковит

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 от ЗОС и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, предложение на кмета на Община Луковит вх.№ОбС-300, Общински съвет Луковит  взе следното решение:

1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Поземлен имот идентификатор 44327.502.9769, с площ от 1040 кв.м. по КККР на гр.Луковит, с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“ чрез публично оповестен конкурс

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/