ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 21/01.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№189

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/01.12.2016 г.

 

ОТНОСНО: Проектно предложение BG05M2OP001-3.0Q2-0228 „Днешните деца - утрешното бъдеще" по процедура BGQ5M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"

На основание чл. 61 от ЗМСМА и в изпълнение указанията на УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 -2020,  предложение на кмета на Община Луковит вх.№ОбС-286, Общински съвет Луковит  взе следното решение:

  1. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество за изпълнение на проект „Днешните деца - утрешното бъдеще" между Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий" с. Бежаново -кандидат, Фондация „Фаел" - партньор и Община Луковит в качеството й на партньор по проекта.

                                              

                                               Приложение: Споразумение за партньорство

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/