ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 21/01.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№188

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/01.12.2016 г.

 

Относно:  Заемообразно отпускане на средства от бюджета на Община Луковит за разплащане на разходи по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Луковит", финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) DIR 5112122-С002 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013"

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.104, ал.1, т.5, ал.2 и 4 от Закона за публичните финанси, предложение на кмета на Община Луковит вх.№ОбС-290, Общински съвет Луковит  взе следното решение:

Предоставя заемообразно средства в размер на 377 000 (Триста седемдесет и седем хиляди) лева от сметката за чужди средства на Община Луковит (BG67 UNCR 7000 3322 2420 74), за разплащане на разходи по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Луковит", финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) DIR 5112122-С002 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", които да бъдат възстановени след окончателното плащане на безвъзмездната финансова помощ

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/