ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 20/28.11.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№187

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №20/28.11.2016 г.

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №172 от 31.10.2016 година.

 

На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-07-156 12.10.2016 год. На Областен управител – Ловеч, Общински съвет Луковит  взе следното решение: Изменя Решение № 172/31.10.2016 г. на Общински съвет Луковит, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 5 от ЗОС и чл. 182, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Луковит:

  1. 1.Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно, срочно право на строеж в полза на „АГРОМУС“ ЕООД, ЕИК 204272640, представлявано от Свилен Милушев за изграждането на обект „селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в землището на с, Дерманци, със застроена площ от 1700 кв. м. в ПИ с кад, номер 0220006, местността „Луланското“, представляващ частна общинска собственост за срок от 25 / двадесет и пет/ години, който срок е срокът на действие на сключения между Община Луковит и „АГРОМУС“ ЕООД договор за арендаза посочения имот.
  2. 2.Възлага на кмета на Община Луковит да сключи договор за учредяване право на строеж върху земя- частна общинска собственост.

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/