ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 20/28.11.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№186

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №20/28.11.2016 г.

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №171 от 31.10.2016 година.

На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-07-156 12.10.2016 год. на Областен управител – Ловеч, Общински съвет Луковит  взе следното решение: Изменя Решение № 171/31.10.2016 г. на Общински съвет Луковит, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 5 от ЗОС и чл. 182, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Луковит:

1.Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно, срочно право на строеж в полза на „ВИКТОРИЯ ЗЕМ“ ЕООД , ЕИК 204272665, представлявано от Силвия Джагарова за изграждането на обект „селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в землището на с, Дерманци, със застроена площ от 1200 кв. м. в ПИ с кад, номер 061026, местността „Найденовското“, представляващ частна общинска собственост за срок от 15 / петнадесет/ години, който срок е срокът на действие на сключения между Община Луковит и „ВИКТОРИЯ ЗЕМ“ ЕООД договор за аренда за посочения имот.

2.Възлага на кмета на Община Луковит да сключи договор за учредяване право на строеж върху земя  - частна общинска собственост.

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/