ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 20/28.11.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

 

РЕШЕНИЕ

№185

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №20/28.11.2016 г.

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж с цел изграждане на Периферен

                    филиал за нуждите на ЦСМП – Ловеч

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 5 от ЗОС, Общински съвет Луковит  взе  следното решение:

1.Учредява безсрочно и безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването за изграждане на Периферен филиал за нуждите на ЦСМП – Ловеч, върху имот с идентификатор 44327.502.9836 по КККР на гр. Луковит-  урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс  и площ от 1220 кв. м. по кадастралната карта на гр. Луковит, община Луковит, обл. Ловеч  - частна общинска собственост.

2.Възлага на кмета на Община Луковит да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж с Министерство на здравеопазването.

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/