ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 20/15.02.2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 207 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Луковит  в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор номер  11/321/00563 от  11.05.2010 г.  по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за отпадни води на село Торос”, сключен между Община Луковит  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.  

На основание: чл. 21, ал.1, т.10 и т.24, и чл 27, ал 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ  номер  11/321/00563 от  11.05.2010 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за отпадни води на село Торос”, сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” номер 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС номер  BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет Луковит
РЕШИ:
1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Луковит  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  1 644 515.40 лв. (един милион шестотин четиридесет и четири хиляди петстотин и петнадесет 0,40 лв.) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ номер  11/321/00563 от 11 май 2010 г.  по мярка 321  за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за отпадни води на село Торос” сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Луковит  да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор номер  11/321/00563 от 11 май 2010 г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Луковит, проведено на 15.02.2013 г.,  Протокол номер  20 , т .1 от дневния ред по доклад номер  35 / 13.02.2013 г. при кворум от 18 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 18  гласа „за”, „против” и „въздържали се” - няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет  Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 208 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор номер 11/321/00564 от 11.05.2010 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за отпадни води на селата Петревене и Румянцево", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/00564 от 11.05.2010 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за отпадни води на селата Петревене и Румянцево", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III" номер 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС номер BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината Луковит да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 2 190 523.50 лв. (два милиона сто и деветдесет хиляди петстотин двадесет и три 0,50 лв.) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/00564 от 11 май 2010 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за отпадни води на селата Петревене и Румянцево" сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор номер 11/321/00564 от 11 май 2010 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Луковит, проведено на 15.02.2013 г., Протокол номер 20 , т.1 от дневния ред по доклад номер 36/13.02.2013 г. при кворум от 18 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 18 гласа „за", „против" и „въздържали се" - няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 209 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор номер 11/321/00557 от 11.05.2010 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за отпадни води на селата Бежаново и Тодоричене", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал. 1, т.10 и т.24, и чл.27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/00557 от 11.05.2010 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за отпадни води на селата Бежаново и Тодоричене", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III" номер 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС номер BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет

РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на община Луковит да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 915 024 лв. (деветстотин и петнадесет хиляди нула двадесет и четири лв.) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/00557 от 11 май 2010 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за отпадни води на селата Бежаново и Тодоричене" сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор номер 11/321/00557 от 11 май 2010 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Луковит, проведено на 15.02.2013 г., Протокол номер 20 , т.1 от дневния ред по доклад номер 37/13.02.2013 г. при кворум от 18 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 18 гласа „за", „против" и „въздържали се" - няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 210 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г..

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с т.8 от ЗМСМА и чл.66 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Луковит приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г.
Приложение: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 211 ОТНОСНО:Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г. .

На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г.
2. Възлага на Кмета на Община Луковит прилагането и контрола по изпълнението на Програмата.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 212 ОТНОСНО: Приемане на Уточнен годишен план на Бюджета за 2012 г. на Община Луковит .

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2012 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности както следва:
1.1. по прихода - 9 929 270 лв.
- За делегирани от държавата дейности — 6 014 862 лв.
- За местни дейности — 3 914 408 лв.
/ разпределени по параграфи съгласно Приложение номер 1 /
1.2. по разхода - 9 929 270 лв.
- За делегирани от държавата дейности - 6 014 862 лв.
- За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи — 12 603 лв.
- За местни дейности — 3 901 805 лв.
/разпределени по функции и дейности съгласно Приложения номер 2 I
2. Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2012 г по обекти и източници на финансиране, /съгласно Приложение номер 3 /.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 213 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Луковит за 2012 г.

На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.30 от Закона за общинските бюджети, чл.9 ал.2 от Закона за общинския дълг и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Приема Отчета за изпълнение бюджета на Община Луковит за 2012 г както следва
1.1. По прихода — 8 054 458 лв.
- За делегирани от държавата дейности — 5 637 341 лв.
- За местни дейности — 2 417 117 лв.
/ разпределени по параграфи съгласно Приложение номер 5/
1.2. По разхода - 8 054 458 лв.
- За делегирани от държавата дейности - 5 637 341 лв.
- За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи — 12 602 лв.
- За местни дейности — 2 404 515 лв.
/разпределени по функции и дейности съгласно Приложения номер 6 /
2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2012 г по обекти и източници на финансиране, /съгласно Приложение номер 7/
3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2012г. / съгласно Приложение номер 8 I
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2012 г., /съгласно Приложение номер 9/.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 214 ОТНОСНО: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места в Община Луковит.

На основание чл.21, ал.1 т.5 от ЗМСМА Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Приема размера на трудовите възнаграждения на кметовете в Община Луковит, считано от 01.01.2013 г., както следва:
1. Кмет на Община Луковит 1400,00 лв.
2. Кмет на кметство Дерманци 750,00 лв.
3. Кмет на кметство Торос 700,00 лв.
4. Кмет на кметство Бежаново 700,00 лв.
5. Кмет на кметство Ъглен 700,00 лв.
6. Кмет на кметство Тодоричене 600,00 лв.
7. Кмет на кметство Петревене 600,00 лв.
8. Кмет на кметство Румянцево 600,00 лв.
9. Кмет на кметство Карлуково 600,00 лв.
10. Кмет на кметство Беленци 600,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 215 ОТНОСНО: Актуализация на Решение номер 180/21.12.2012 г. / План - сметка за необходимите разходи за услугите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Луковит през 2013 година/

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 62 от ЗМДТ, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
Актуализира приетата с Решение номер 180/21.12.2012 г. План - сметка за необходимите разходи за услугите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Луковит през 2013 година съгласно Приложение номер 1.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 216 ОТНОСНО: Осигуряване на средства от Бюджета на общината за 2013 г. за ВК „Ботев" гр.Луковит

На основание чл. 21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит дава съгласие за осигуряване на средства в размер на 54 850 лв. от Бюджета на общината за 2013 г. за ВК „Ботев" гр.Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 217 ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2013 Г. НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ.

На основание чл. 21, ал.1 т.6 и чл.52, ал.1 , във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.9 и чл.12 и чл.З0, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл.9, ал.2 и чл. 11 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година, ПМС номер 1/09.01.2013 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2013 г. и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема бюджета на Община Луковит за 2013 г. както следва:
1.1. ПО ПРИХОДИТЕ В РАЗМЕР НА 10 146 738 лв.
/ разпределени по параграфи съгласно Приложение номер 1/
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности 6 121 022 лв.
в т.ч.:
1.1.1.1. обща субсидия за делегирани дейности 5 345 032 лв.
1.1.1.2. преходен остатък от 2012 г. 775 990 лв.
/ разпределен сьгласно Приложение N2/
1.1.2. приходи за местни дейности 4 025 716 лв.
в т.ч.:
1.1.2.1. данъчни приходи 591 000 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи 1105 200 лв.
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия 1128 000 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи
за местни дейности 295 400 лв.
- за строителство, основен ремонт и придобиване
на ДМА 146 300 лв.
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища 149 100 лв.
1.1.2.5. за зимно поддържане на общ-ски пътищата 47 500лв.
1.1.2.6. временни безлихвени заеми за ИБСФ/минус/ - 200 000 лв.
1.1.2.7. отчисления по Закона за управление на отпадъците - 209 975 лв.
1.1.2.8. преходен остатьк от 2012 г. 1 268 591лв.
/ разпределен съгласно Приложение N2/
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА 10 146 738 лв.
/Разпределен по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение .номер 3 / в т. ч.:
1.2.1. за делегирани държавни дейности 5 721 022 лв.
1.2.1.1. от държавни трансфери 5 721 022 лв.
1.2.2. за местни дейности 4 025 716 лв.
1.2.3. резерв за неотложни и непредвидени разходи
1.2.3.1. за делегирани държавни дейности 400 000 лв.
1.2.3.2. за местни дейности 0 лв.
1.3. Приема Поименния списък на капиталовите разходи за 2013 г. в размер на 420 979 лв., по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение номер 4 и Разшифровка на разходите, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински финансови активи, съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2013г. — Приложение 4 А
1.4. Разчет за разходите по второстепенни разпоредители, съгласно Приложение номер 5
1.5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва :
1.5.1. за прояви от общоградски характер 40 000 лв.
1.5.2. утвърждава разчета за субсидии за:
1.5.1.1.Спортни клубове 108 850 лв.
1.5.1.2.Спортен календар 15 000 лв.
1.5.1.3. Клубове на пенсионера и инвалида 20 000 лв.
1.5.3. Членски внос 4 600 лв.
1.5.4. Упълномощава кмета на общината да договори условията за използване на средствата по т.1.5.2., свързани с времето и начина на предоставяне и отчитането на тези средства.
1.6. Приема следните лимити за разходи:
1.6.1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто на база начислените трудови възнаграждения ;
1.6.2. Представителни разходи в размер на 25 000 лв.
1.7.1. Утвърждава поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи по ред и условия определени от министъра на младежда, образованието и науката, съгласно Приложение номер 6
1.7.2.Утвърждава списък на длъжностите и на лицата от общинска администрация Луковит, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение номер 7.
2. Определя максималния размер на дълга както следва:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 г. — 0 лв.
2.2. Общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2014 г. 0 лв.
3. Приема числеността на персонала и разходите за заплати през 2013 г. за делегираните от държавата дейности, без звената, които прилагат системата на делегираните бюджети и за местните дейности, съгласно Приложение номер 8.
4. Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение номер 9.
5. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение номер 10
5.1. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити: училища и целодневни детски градини прилагат системата на делегирани бюджети, която дава право на директора:
5.1.1. Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства.
5.1.2. Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му разходи.
5.1.3. Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците.
5.2. Дава право на Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегирани бюджети да реализират собствени приходи от такси, цени на услуги и управление на общинска собственост.
5.3. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегирани бюджети да коригират служебно през 2013 г. със събраните собствени приходи приходната и разходната части на съответните дейности в частта за дофинансиране.
5.4. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети.
6. Определя просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2013 г. в размер на 13 000 лв..
6.1. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2012 г. дава право на кмета на общината да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на общината.
6.2. Дава съгласие временния недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
7. Възлага на кмета на общината:
7.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителя, донора.
7.2. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
8. При спазване па общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2013 година:
8.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
8.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
8.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.3.;
8.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;
8.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;
8.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;
9. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
9.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставени трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни;
9.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; за разходи, свързани с дейности, за конто се събират такси; за разходи по проекти финансирани със средства от ЕС;за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи — горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.
10. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15.03.2013 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет Бюджет.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 218 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост находящи се в  гр.Луковит.  

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на следните недвижими имоти чрез публично оповестен конкурс: 
1.Земеделска земя с начин на трайно ползване - ливада и площ от 1817 кв.м. кад.номер  44327.203.11 по кадастрална карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 222, 58 лв.
2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 15432 кв.м. кад.номер  44327.329.72 по кадастрална карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 4513,86 лв.
3.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 69071 кв.м. кад.номер  44327.329.1 по кадастрална карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 20203,30 лв.
4.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 3,093 кв.м. кад.номер  44327.329.71 по кадастрална карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 904,70 лв.
5.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 6867 кв.м. кад.номер  44327.329.428 по кадастрална карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 2008,60 лв.
6.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 3231 кв.м. кад.номер  44327.329.76 по кадастрална карта на гр.Луковит . Данъчна оценка на имота – 945,07 лв.
²².Приема изготвена пазарна оценка в размер на :
- за земеделска земя с начин на трайно ползване - ливада и площ от 1817 кв.м. кад.номер  44327.203.11 по кадастрална карта на гр.Луковит - 1090,00 лв.
- за земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 15432 кв.м. кад.номер  44327.329.72 по кадастрална карта на гр.Луковит - 9290,00 лв.
- за земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 69071 кв.м. кад.номер  44327.329.1 по кадастрална карта на гр.Луковит - 41581,00 лв.
- за земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 3,093 кв.м. кад.номер  44327.329.71 по кадастрална карта на гр.Луковит - 1729,00 лв.
- за земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 6867 кв.м. кад.номер  44327.329.428 по кадастрална карта на гр.Луковит - 3990,00 лв.
- за земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 3231 кв.м. кад.номер  44327.329.76 по кадастрална карта на гр.Луковит - 1806,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 219 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост находящи се в с.Дерманци

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на следните недвижими имоти чрез публично оповестен конкурс:
1.Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 2,124 дка, кад.номер 079068 в местност "Башиевец" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 359,10 лв.
2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 2,357 дка, кад.номер 051044 в местност "Ямен" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота –398,45 лв.
3. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 6,191 дка, кад.номер 051036 в местност "Ямен" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 1046,59 лв.
²².Приема изготвена пазарна оценка в размер на :
- за земеделска земя, кад.номер 079068 в местност "Башиевец" по плана за земеразделяне на с.Дерманци – 1168,00 лв.
- за земеделска земя, кад.номер 051044 в местност "Ямен" по плана за земеразделяне на с.Дерманци – 1414,00 лв.
- за земеделска земя, кад.номер 051036 в местност "Ямен" по плана за земеразделяне на с.Дерманци – 3869,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 220 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост находящи се в с.Торос

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен конкурс на Земеделска земя – ливада с площ от 1,329 дка, кад.номер 227022 в местност "Байрамско" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка на имота – 100,50 лв.
II.Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 601,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 221 ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от оценител на имоти

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.41/изм.13.06.2008г/ от ЗОС,и във връзка с взето Решение номер 185/21.12.2012 г., Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема изготвена пазарна оценка за имоти, както следва:
- за ТП с диспечерски номер 7, находящ се в с.Румянцево, местност „Пъня", в имот номер 000285, с площ 13 кв.м. в размер на 3122,00 лв.
- за ТП с диспечерски номер 53, находящ се в гр.Луковит, ул."Йордан Йовков" , ПИ с идентификатор 44327.502.2905.1, с площ 12 кв.м. в размер на 4004,00 лв.
- за ТП с диспечерски номер 7, находящ се в с.Торос, кв.95, парцел VIII, с площ от 35 кв.м. в размер на 7363,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 221 ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от оценител на имоти

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.41/изм.13.06.2008г/ от ЗОС,и във връзка с взето Решение номер 185/21.12.2012 г., Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема изготвена пазарна оценка за имоти, както следва:
- за ТП с диспечерски номер 7, находящ се в с.Румянцево, местност „Пъня", в имот номер 000285, с площ 13 кв.м. в размер на 3122,00 лв.
- за ТП с диспечерски номер 53, находящ се в гр.Луковит, ул."Йордан Йовков" , ПИ с идентификатор 44327.502.2905.1, с площ 12 кв.м. в размер на 4004,00 лв.
- за ТП с диспечерски номер 7, находящ се в с.Торос, кв.95, парцел VIII, с площ от 35 кв.м. в размер на 7363,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 222 ОТНОСНО: Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Луковит

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и 77 от Административно-процесуалния кодекс, чл. 26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.225 а, ал.3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Луковит приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Луковит.
Приложение: Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 223 ОТНОСНО: Изработване на Общ устройствен план на територията на община Луковит

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.124 ал.1 и чл.105 т.2 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласие за Изработване на Общ устройствен план на територията на община Луковит, в обхват територията на следните населени места и техните землища: гр.Луковит, с.Дерманци, с.Торос, с.Пещерна, с.Ъглен, с.Бежаново, с.Дъбен, с.Тодоричене, с.Румянцево, с.Петревене, с.Карлуково и с.Беленци.
2. Възлага на Кмета на Община Луковит да предприеме необходимите действия по възлагане изработването на Общ устройствен план.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 224 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
². Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:
- Част -1.169 дка от имот номер 025002 в землището на с.Тодоричене за имот с проектен номер 025004.
- Имот номер 037001 с площ 5,000 дка в землището на с.Тодоричене .
- Част - 2,639 дка от имот номер 026004 в землището на с.Тодоричене за имот с проектен номер 026019.
- Част-1,316дка от имот номер
042025 в землището на с.Пещерна за имот с проектен номер 042032
- Част -0,91З дка от имот номер 042025 в землището на с.Пещерна за имот с проектен номер 042033
- Част-1,321 дка от имот номер 042025 в землището на с.Пещерна за имот с проектен номер 042034
- Част-0,513 дка от имот номер 013079 в землището на с.Пещерна за имот с проектен номер 013119
II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на гсрецитираните имоти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 225 ОТНОСНО: Именуване на площада в с.Бежаново на името на Първан Първанов Танков

На основание чл.21, ал.1 ,т.18 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Именува площада в центъра на с.Бежаново на площад „Първан Първанов".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/