ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№21

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/30.11. 2015 г.

Увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит“ ЕООД, гр.Луковит, чрез непарична /апортна/ вноска на всички придобити активи в резултат на изпълнението на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Луковит“,. по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-05/2011/014 от 09.05.2013 г. по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 137, ал.1, т.4 и чл. 147, ал. 2 и чл.148, ал.1, т. 2 от Търговския закон (ТЗ), чл. 38 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), във връзка с чл. 7.1а от Общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г., чл. 18, , т. 1 и т. 4 от , Общински съвет Луковит РЕШИ:

1. Община Луковит - в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит“ ЕООД, гр.Луковит да направи непарична (апортна) вноска в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит“ ЕООД, гр.Луковит, на ОБЩА СТОЙНОСТ 1790693 лв. (един милион седемстотин и деветдесет хиляди шестстотин деветдесет и три), като непаричната вноска представлява:

А/ ПРИДОБИТОТО ОБОРУДВАНЕ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-05/2011/014 от 09.05.2013 гпо Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” за изпълнение на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Луковит“, подробно описано в Приложение №1 (Опис) и Приложение № 2 (предавателно-приемателен протокол) към настоящото решение, която апортна вноска е на стойност 1117445 лв. (един милион сто и седемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет лева), КАКТО и

Б/ ВЗЕМАНЕТО НА СОБСТВЕНИКА на капитала – ОБЩИНА Луковит срещу дружеството „Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит“ ЕООД, гр. Луковит, представляващо стойността на направените Строително-монтажни работи /СМР/, авторски надзор, строителен надзор и изготвяне на технически и инвестиционен проект, извършени в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-05/2011/014 от 09.05.2013 гпо Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” за изпълнение на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Луковит“, подробно описани в Приложение № 3 (предавателно-приемателен протокол), което вземане е на стойност от 673248 лв. /шестстотин седемдесет и три хиляди двеста четиридесет и осем лева/.

2. На основание чл. 7.1а от Общите условия към ДПБФП по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г., УВЕЛИЧАВА капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит” ЕООД по реда на чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон и чл. 38 от Закона за лечебните заведения, от 260 180 /двеста и шестдесет хиляди сто и осемдесет/ лв. , разпределен в 26018 (двадесет и шест хиляди и осемнадесет) равни дяла по 10 лв. (десет лева) всеки, НА 2050873 лв. (два милиона петдесет хиляди осемстотин седемдесет и три лева),разпределен в 205 087 (двеста и пет хиляди осемдесет и седем) равни дяла по 10 лв. (десет лева) всеки, ЧРЕЗ ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ 1790693 (един милион седемстотин и деветдесет хиляди шестстотин деветдесет и три) равни дяла – по 10 лв. (десет лева) всеки дял, на едноличния собственик на капитала – ОБЩИНА ЛУКОВИТ, с ЕИК 000291602, като увеличението на капитала е със стойността на непарична (апортна) вноска в общ размер на 1790693 лв. (един милион седемстотин и деветдесет хиляди шестстотин деветдесет и три), представляваща:

А/ ПРИДОБИТОТО ОБОРУДВАНЕ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-05/2011/014 от 09.05.2013 гпо Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” за изпълнение на проект „„Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Луковит“, подробно описано в Приложение № 1 (Опис) и Приложение № 2 (Предавателно-приемателен протокол) към настоящото решение, апортирано съгласно решението по т. 1, на обща стойност в размер на стойност 1117445 лв. ( един милион сто и седемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет лева),, КАКТО и

Б/ ВЗЕМАНЕТО НА СОБСТВЕНИКА на капитала – ОБЩИНА ЛУКОВИТ срещу дружеството срещу дружеството Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит за стойността на направените Строително-монтажни работи /СМР/, авторски надзор, строителен надзор и изготвяне на технически и инвестиционен проект, извършени в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-05/2011/014 от 09.05.2013 гпо Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” за изпълнение на проект „„Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Луковит“, подробно описани в Приложение № 3 (Предавателно-приемателен протокол) към настоящото решение, апортирано съгласно решението по т. 1, което вземане е на обща стойност от 673248 лв. / шестстотин седемдесет и три хиляди двеста четиридесет и осем лева/

3. ПРИЕМА УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр.Луковит, включително отразяващ и увеличението на капитала на дружеството (Приложение № 4).

4. Упълномощава управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, д-р Иван Иванов да заяви за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията увеличаването на капитала и обявяването на учредителния акт.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” –17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/