ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№19

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г.

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на община Луковит към 01.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА и чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. Дава съгласие за увеличаване на бюджета на местни дейности на:

-        Детска ясла „Щастливо детство“ по параграф 10-30 „Текущ ремонт“ с 30 000 лв.

-        Домашен социален патронаж – с 20 000 лв.

  1. Намалява с 50 000 лв. средствата по параграф 10-20 „Разходи за външни услуги“ в дейност 628 „Международни програми и споразумения“, функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ по бюджета на община Луковит.
  2. Приема актуализиран план на инвестиционната програма съгласно Приложение 1.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 3 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/