ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№18

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г.

ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни работни заплати

                     на кметовете на населени места в  Община Луковит

На основание чл. 21, ал.1 т.5  от ЗМСМА, Общински съвет Луковит определя размера на основните месечни работни заплати  на кметовете на населени места в  Община Луковит в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата от общинския бюджет, считано от 09.11.2015 г., както следва:

Кмет на Община Луковит                                     - 1680 лв.

Кмет на кметство Дерманци                                - 900 лв.

Кмет на кметство Торос                                        - 840 лв.

Кмет на кметство Бежаново                                - 840 лв.

Кмет на кметство Ъглен                                        - 840 лв.

Кмет на кметство Карлуково                                - 720 лв.

Кмет на кметство Румянцево                              - 720 лв.

Кмет на кметство Петревене                               - 720 лв.

Кмет на кметство Тодоричене                             - 720 лв.

Кмет на кметство Беленци                                   - 720 лв.

Кмет на кметство Дъбен                                       - 540 лв.

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/