ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№16

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г.

ОТНОСНО: Определяне на Комисия за осъществяване дейността на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала

На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.3 ал.1 от Правилника за организацията и реда на работа на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала, Общински съвет Луковит  определя 5-членна комисия за осъществяване дейността на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в състав:

Председател: д-р Данаил Динков – общински съветник

Членове: 1. д-р Росица Георгиева – общински съветник

2.Д-р Тончо Лалов – завеждащ АГО МБАЛ Луковит

3.Цветенка Хаджиева – Зам.кмет на Община Луковит

4.Петя Топалова – Директор дирекция „МДФБ“ при Община Луковит

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/