ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

                                                №15

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г.

ОТНОСНО:  УТВЪРЖДАВАНЕ СЪСТАВА НА МЕСТНА

                     НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА и  чл.170 ал.З от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, ОбС Луковит взе следното решение:

Утвърждава пет членна наблюдателна комисия в състав:

Председател: Севдалин Аладинов Асенов – общински съветник

Членове: 1. Валерий Ченков Спасов – Н-к сектор „Социални дейности и възпитателна работа“ към затвора в гр.Ловеч

2.Мариян Минков – юрист към Община Луковит

3. Мирослав Венелинов Диков – инспектор пробация в пробационна служба – звено Луковит при ОС „ИН“ гр.Ловеч.

4. Даниела Найденова Петкова – Главен експерт в Дирекция „БТ“ гр.Луковит

5. Силвия Валентинова Николова – социален работник в отдел „Хора с увреждания и социални услуги“  в Дирекция „СП“ гр.Луковит.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/