ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№14

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г.

ОТНОСНО:      УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА

ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИ

С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ

На основание чл,21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, чл.8 ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и във връзка с чл.1б ал.З от Правилника за прилагане на закона, ОбС Луковит взе  следното решение:

1.Утвърждава местна комисия по чл.8 ал.2 от Закона за уреждане на
жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове в
5 членен състав:

1.1 инж.Боряна Любенова Георгиева - Представител на Община Луковит

  1. 2.инж.Христина Петкова Ангелова - Представител на Община Луковит
  2. 3.Стефчо Джингов Алипиев - Представител на Общински съвет Луковит
  3. 4.Нина Георгиева Вацова - Представител на Общински съвет Луковит
  4. 5.Мирослава Вениславова Георгиева - Представител на Общински съвет Луковит

2.    Комисията да извърши всички процедури по Закона и
Правилника за прилагането му.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/