ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№13

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г.

ОТНОСНО:  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛЕГАТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.12 ал.2 и чл.27 ал.1 от Устава на НСОРБ ОбС Луковит взе следното решение:

  1. Определя за делегат в Общото събрание на НСОРБ г-н КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ - Председател на ОбС Луковит .
  2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той да бъде заместван от г-н ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВ ДАСКАЛОВ - общински съветник.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/