ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№12

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г.

Относно: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ЗА ЧЛЕН НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.62 ал.З от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, ОбС Луковит взе следното решение:

Определя за свой представител в Областния съвет за развитие гр.Ловеч                       г-н  ИВАН  ДИМИТРОВ  ГРЪНЧАРОВ - Кмет на Община Луковит.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/