ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№11

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г.

Относно: Определяне състава  и  ръководството на ПК по "ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ"

На основание чл. 21, ал.1 т.1 от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит определя състава  и  ръководството на ПК по "ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ"  за мандат 2015 -2019 г., както следва:

  1. ГЕОРГИАНТОНОВАНТОНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
  2. ДИМИТЪР МАРИНОВ МОНЕВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
  3. НИНА ГЕОРГИЕВА ВАЦОВА - СЕКРЕТАР
  4. АЛБЕРТ АНДРИАНОВ МЕТОДИЕВ
  5. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГРАЖДАНСКИ

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –11  ;   „ПРОТИВ” – 4 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/