ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№10

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г.

Относно: Определяне състава  и  ръководството на ПК по "ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ"

На основание чл. 21, ал.1 т.1 от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит определя състава  и  ръководството на ПК по "ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ" за мандат 2015 -2019 г., както следва:

1.АЛБЕРТ АНДРИАНОВ МЕТОДИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

2.ГАВРИЛ НИКОЛОВ ТРИФОНОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

3.ЦАРИНА МАРИНОВА ПЕТКОВА – НИНОВА - СЕКРЕТАР

4.СТЕФЧО ДЖИНГОВ АЛИПИЕВ

5.ДАНАИЛ ИВАНОВ ДИНКОВ

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –12  ;   „ПРОТИВ” – 3 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/