ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№9

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г.

Относно: Определяне състава  и  ръководството на ПК по "ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На основание чл. 21, ал.1 т.1 от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит определя състава  и  ръководството на ПК по "ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ“ за мандат 2015 -2019 г., както следва:

  1. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГРАЖДАНСКИ Й- ПРЕДСЕДАТЕЛ
  2. ЙОТОХРИСТОВПАЦОВ- ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
  3. АЛБЕРТ АНДРИАНОВ МЕТОДИЕВ
  4. МИРОСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
  5. ГЕОРГИ АНТОНОВ АНТОНОВ

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/