ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№8

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г.

Относно: Определяне състава  и  ръководството на ПК по "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАЕТОСТ

На основание чл. 21, ал.1 т.1 от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит определя състава  и  ръководството на ПК по "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАЕТОСТ“ за мандат 2015 -2019 г., както следва:

  1. ДАНАИЛИВАНОВДИНКОВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ
  2. ЦАРИНА МАРИНОВА ПЕТКОВА – НИНОВА - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
  3. РОСИЦА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА - СЕКРЕТАР
  4. БОЖИДАРКАИЛИЕВАВАСИЛЕВА
  5. МИРОСЛАВА ВЕНИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
  6. СЕВДАЛИН АЛАДИНОВ АСЕНОВ
  7. СТЕФЧО ДЖИНГОВ АЛИПИЕВ

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/