ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

                                                 №6

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г.

Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СЕЛСКО, ГОРСКО, ЛОВНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

На основание чл. 21, ал.1 т.1 от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит определя състава  и  ръководството на ПК по " УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СЕЛСКО, ГОРСКО, ЛОВНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА" за мандат 2015 -2019 г., както следва:

  1. ВЛАДИМИРВЕСЕЛИНОВ ДАСКАЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
  2. ГЕОРГИ АНТОНОВ АНТОНОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
  3. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГРАЖДАНСКИ - СЕКРЕТАР
  4. СЕВДАЛИН АЛАДИНОВ АСЕНОВ
  5. ДИМИТЪР МАРИНОВ МОНЕВ
  6. СТЕФЧО ДЖИНГОВ АЛИПИЕВ
  7. ДАНАИЛ ИВАНОВ ДИНКОВ

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 3 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/