ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№5

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г.

Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „БЮДЖЕТ, ИКОНОМИКА, ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“

На основание чл. 21, ал.1 т.1 от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит определя състава  и  ръководството на ПК по „БЮДЖЕТ, ИКОНОМИКА, ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“ мандат 2015 -2019 г., както следва:

  1. КАЛИНДИМИТРОВВАСИЛЕВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. ВЛАДИМИР  ВЕСЕЛИНОВ ДАСКАЛОВ - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

  1. ГЕОРГИ МИТКОВ МИЛЕНКОВ - СЕКРЕТАР
  2. ЦАРИНА МАРИНОВА ПЕТКОВА - НИНОВА
  3. ГАВРИЛНИКОЛОВТРИФОНОВ
  4. СЕВДАЛИН АЛАДИНОВ АСЕНОВ
  5. ДИМИТЪР МАРИНОВ МОНЕВ

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –13  ;   „ПРОТИВ” – 3 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/