ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/29.11.2011 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 03 ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И  ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ,  НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТ  2011-2015 ГОДИНА:

На основание чл. 21, ал.З от ЗМСМА, Общински съвет Луковит приема  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2011-2015 г. 
Приложение: Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2011-2015 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 04 ОТНОСНО: ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ- ЧИСЛЕНОСТ, ПОИМЕНЕН СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО:

На основание чл. 21, ал.1 т.1 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит приема численост, поименен състав и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет Луковит мандат 2011 – 2015 г., както следва:
I. ПК ПО "БЮДЖЕТ. ИКОНОМИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ"
1. РАЙКО КОЛЕВ РАЙКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. ГАЛИНА ЛЮБЕНОВА СТОЯНОВА – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
3. ГЕОРГИ МИТКОВ МИЛЕНКОВ - СЕКРЕТАР
4. РОСИЦА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
5. ИВАЙЛО СТИЛИЯНОВ ИВАНОВ
6. ИВАН РУМЕНОВ ИВАНОВ
7. ДИМИТЪР МАРИНОВ МОНЕВ

II. ПК ПО "ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ"
1. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. ВАСИЛ ВЕНКОВ ВАСИЛЕВ - СЕКРЕТАР
3. НЕЛИ ПЕТКОВА ПЕТРОВА
4. РАЙКО КОЛЕВ РАЙКОВ
5. ГЕОРГИ АНТОНОВ АНТОНОВ

III. ПК ПО "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ"
1. ПЕНКА КОСТОВА СТОЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. ГАВРИЛ НИКОЛОВ ТРИФОНОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
3. ГЕОРГИ АНТОНОВ АНТОНОВ - СЕКРЕТАР
4. НИНА ГЕОРГИЕВА ВАЦОВА
5. ИВАЙЛО РАДОЕВ МАРИНОВ
6. ДИМИТЪР МАРИНОВ МОНЕВ
7. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГРАЖДАНСКИ

IV .ПК ПО "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
1. ДАНАИЛ ИВАНОВ ДИНКОВ– ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. РОСИЦА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
3. СТЕФАН ХРИСТОВ БОЙНИН - СЕКРЕТАР
4. ЦАРИНА МАРИНОВА ПЕТКОВА - НИНОВА
5. ГАЛИНА ЛЮБЕНОВА СТОЯНОВА
6. ВАСИЛ ВЕНКОВ ВАСИЛЕВ
7. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

V . ПК ПО "ОБЩЕСТВЕН РЕД, ЗАКОННОСТ И БОРБА С КОРУПЦИЯТА"
1. Д-Р ЦАРИНА МАРИНОВА ПЕТКОВА – НИНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГРАЖДАНСКИ - СЕКРЕТАР
3. ПЕНКА КОСТОВА СТОЕВА
4. ГАВРИЛ НИКОЛОВ ТРИФОНОВ
5. ИВАЙЛО РАДОЕВ МАРИНОВ

VI. ПК ПО "ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ"
1. НИНА ГЕОРГИЕВА ВАЦОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. СТЕФЧО ДЖИНГОВ АЛИПИЕВ - СЕКРЕТАР
3. ДАНАИЛ ИВАНОВ ДИНКОВ
4. ГЕОРГИ МИТКОВ МИЛЕНКОВ
5. ПЕНКА КОСТОВА СТОЕВА.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 05 ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ:

На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА, ОбС Луковит взе следното решение:
Приема размера на трудовите възнаграждения на кметовете в община Луковит, както следва:
1. Кмет на Община Луковит - 1050,00 лв.
2. Кмет на кметство Дерманци - 630,00 лв.
3. Кмет на кметство Торос - 570,00 лв.
4. Кмет на кметство Бежаново - 515,00 лв.
5. Кмет на кметство Ъглен - 515,00 лв.
6. Кмет на кметство Тодоричене - 475,00 лв.
7. Кмет на кметство Петревене - 475,00 лв.
8. Кмет на кметство Румянцево - 485,00 лв.
9. Кмет на кметство Карлуково - 485,00 лв.
10. Кмет на кметство Беленци - 475,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 06 ОТНОСНО: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В ГРАНИЦИТЕ НА ГР.ЛУКОВИТ:

На основание чл.21 ал.1 т.19 от ЗМСМА и във връзка с проведена процедура по чл.2 ал.1 т.2 от НВМОП, ОбС Луковит взе следното решение:
Дава съгласие за сключване на договор с Областно пътно управление Ловеч, Районна пътна служба Луковит за зимно поддържане на републикански пътища в границите на гр.Луковит, във връзка с изпълнение на Оперативен план по зимно поддържане съгласно Споразумителен протокол за съвместно финансиране и поддържане на републиканските пътища в чертите на гр.Луковит.
Приложение: Споразумителен протокол от 18.10.2011 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 07 ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ЧЛЕН НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ:

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.62 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, ОбС Луковит взе следното решение:
Определя за свой представител в Областния съвет за развитие гр.Ловеч г- н ИВАН ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ –
Кмет на Община Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 08 ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛЕГАТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.12 ал.2 и чл.27 ал.1 от Устава на НСОРБ ОбС Луковит взе следното решение:
1. Определя за делегат в Общото събрание на НСОРБ г-н КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ - Председател на ОбС Луковит .
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той да бъде заместван от г-н РАЙКО КОЛЕВ РАЙКОВ – общински съветник.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 09 ОТНОСНО: Потвърждаване и актуализиране участието в Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит:
На основание чл.9, ал.2 и чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21 ал.1 т.15 от същия закон, чл. 19б и чл.19в от Закона за управление на отпадъците, във връзка с избора на нов Кмет на община Луковит, и съгласно чл.26 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Луковит", Общински съвет Луковит взе следното решение:
Определя г-н ИВАН ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ - Кмет на Община Луковит да представлява Община Луковит в СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – РЕГИОН ЛУКОВИТ", като от името на Общината участва при избирането на нов управителен съвет и нов председател на Сдружението, както и да извърши всички необходими фактически, правни действия и регистрации, изискуеми от закона, за законосъобразното функциониране на Сдружението.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 10 ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ:

На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, чл.8 ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и във връзка с чл.16 ал.З от Правилника за прилагане на закона, ОбС Луковит взе следното решение:
1. Утвърждава местна комисия по чл.8 ал.2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове в 5 членен състав:
1.1 инж.Боряна Любенова Георгиева - Представител на Община Луковит
1.2. Сашка Костадинова Христова - юрисконсулт към Община Луковит
1.3. инж.Христина Петкова Ангелова - Представител на Община Луковит
1.4. Ивайло Радоев Маринов - Представител на Общински съвет Луковит
1.5. Нина Георгиева Вацова - Представител на Общински съвет Луковит
2. Комисията да извърши всички процедури по Закона и Правилника за прилагането му.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 11 ОТНОСНО: Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг:

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.15 ал.3 от Закона за общинския дълг, ОбС Луковит приема Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/