ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 19 /25.01.2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 196 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Луковит по Проект „Красива България” 2013 г..  

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията на Проект „Красива България” 2013 год.  Общински съвет Луковит  взе следното решение:   
1.ОбС Луковит одобрява за кандидатстване по Проект „Красива България” 2013 г. следните обекти:
Мярка 01 – „Подобряване на градска среда”
- „Детска площадка за игра, с.Бежаново ”   с общ бюджет 24 561,00 лв.
- „Детска площадка за игра, с.Дерманци”   с общ бюджет 23 077,00  лв.
- „Детска площадка за игра, с.Карлуково”   с общ бюджет 22 598,00 лв.
- „Детска площадка за игра, с.Румянцево ”  с общ бюджет 24 071,00 лв.
2.Одобрява съфинансиране от страна на Община Луковит в размер на 50% от стойността на обектите по Мярка 01 в размер на 47 153,50 лв., съгласно условията на Проект „Красива България” 2013 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 197 ОТНОСНО: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.9 и 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници в община Луковит 2013 – 2015 г. , съгласно приложението.
Приложение: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници .

РЕШЕНИЕ НОМЕР 198 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
². Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:
- Част - 2.207 дка от имот номер 44327.331.175 в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.331.340
- Имот номер 44327.331.231 с площ 1,778 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.331.341
- Част - 6.015 дка от имот номер 44327.170 в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.331.343
- Част - 0.310 дка от имот номер 44327.81.20 в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.81.61
- Имот номер 44327.81.21 с площ 1,793 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.81.61
- Имот номер 44327.81.16 с площ 2,697 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.81.62
II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на гсрецитираните имоти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 199 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност Община Луковит за 2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Луковит за 2013 г., съгласно приложението.
Приложение: Годишна програма за развитие на читалищната дейност Община Луковит за 2013 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 200 ОТНОСНО: Промяна на регулационния план на с.Торос, с цел премахване на нереализирана улица между осови точки 111 и 147 по Регулационния и кадастрален план на с.Торос.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1.Дава съгласие за изменение на регулационния и кадастрален план на село Торос, с цел премахване на нереализирана улица между осови точки 111 и 147 по Регулационния и кадастрален план на с.Торос, засягаща поземлени имоти 402,404, 405, 406 и 407.
2. Дава съгласие Кмета на Община Луковит да възложи изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план на с.Торос, от правоспособни лица, лицензирани да извършват подобни дейности, с цел изпълнение на описаното в т. 1.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 201 ОТНОСНО: План за действие на Община Луковит за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите 2012-2020г., Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема План за действие на Община Луковит за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, съгласно приложението.
Приложение: План за действие на Община Луковит за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 202 ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабел 20 kV през земеделски имоти с.Дерманци.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Одобрява проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабел 20 kV през земеделски имоти с кадастрални номера 071001, 165041 и 165058 по КВС на с.Дерманци, придружен за ел.захранване.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 203 ОТНОСНО: Промяна на регулационния план на гр.Луковит с цел разделяне на УПИ I, кв.233, отреден „за стадион", съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.9770.

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1.Дава съгласие за изменение на Регулационния и план и Кадастралната карта на гр. Луковит в обхват УПИ I, кв. 233 по Реулационния план на гр. Луковит съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.9770 с цел разделянето му на два нови такива по предложената скица-предложение.
2. Дава съгласие Кмета на Община Луковит да възложи изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план на гр.Луковит, от правоспособни лица, лицензирани да извършват подобни дейности, с цел изпълнение на описаното в т. 1.
3. Възлага на Кмета на Община Луковит да актува новообразуваните имоти като частна и публична общинска собственост и проведе тръжна процедура за продажба на новообособеният имот частна общинска собственост съгласно НРПУРОИ.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 204 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - общинска собственост находящ се в с.Румянцево.

На основание чл.21, ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет - гр. Луковит да взе следното РЕШЕНИЕ:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба следните имоти чрез публично оповестен конкурс:
1. Земеделска земя с начин на трайно ползване канал и площ от 1,616 дка., кад.номер 140029 по плана за земеразделяне на с.Румянцево. Данъчна оценка – 249,43 лв.
2. Земеделска земя с начин на трайно ползване канал и площ от 2,090 дка., кад.номер 140027 по плана за земеразделяне на с.Румянцево. Данъчна оценка – 910,00 лв.
2.Приема изготвена пазарна оценка в размер на :
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване канал и площ от 1,616 дка., кад.номер 140029 по плана за земеразделяне на с.Румянцево – 910,00 лв. За съоръжения бент и канал – 15140,00 лв.
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване канал и площ от 2,090 дка., кад.номер 140027 по плана за земеразделяне на с.Румянцево – 1177,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 205 ОТНОСНО: Определяне на оценител на трайни насаждения, машини и съоръжения – общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.41 от ЗОС, чл.36 от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Определя за оценител на трайни насаждения, машини и съоръжения – общинска собственост Цанко Найденов Спасовски от гр.Троян със сертификат за оценителска правоспособност от Камара на независимите оценители.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 206 ОТНОСНО: Приемане на План за младежта за 2013 на Община Луковит.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.16 ал.1 от Закона за младежта, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема План за младежта за 2013 на Община Луковит, съгласно приложението.
Приложение: План за младежта за 2013 на Община Луковит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/