ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№183

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №17/28.10.2016 г.

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Луковит за 2017 г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.112, ал.1, т.1, чл.114, ал.1 от Закона за горите, чл.7 ал.4 и чл.49 ал.1 т.2 от Наредба за условията  и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ОбС Луковит взе следното решение:

  1. Одобрява годишния план за 2017 г., съгласно Приложение ГП-2017.
  2. Одобрява насажденията, в които да се изведат планираните в горскостопанския план сечи, както следва: отдел 3033 подотдели „о2“, „с4“, „у4“, отдел 3035 подотдел „а“, отдел 3058 подотдел „з“, отдел 3060 подотдел „ц2“, отдел 3063, подотдел „ш4“, отдел 3069 подотдел „м1“, отдел 3075 подотдели „б“, „л“, „д1“, „е1“, „у1“, отдел 3077 подотдели „м1“, „ц1“, отдел 3084 подотдел „р“ и отдел 3085 подотдел „о“.
  3. Възлага на Кмета на Община Луковит да проведе процедури за ползване на дървесина от общинските горски територии чрез търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен.
  4. Възлага на кмета на общината, или на оправомощено от него длъжностно лице да утвърди график за провеждане на процедурите за ползване на дървесина, съгласно утвърдения годишен план.
  5. Възлага на Кмета на общината да проведе процедури съгласно Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.
  6. Критерия за оценка на офертите в търговете за продажба на стояща дървесина на корен да бъде „най-висока цена“.
  7. Гаранцията за участие в процедурите да бъде 3% от началната цена на търга, а гаранцията за изпълнение на договорите да бъде 5% от стойността на договора.
  8. При сключване на договор изпълнителя да внася първа вноска, не по-малка от 30% от стойността на договора.

Приложение: Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Луковит за 2017 г.

 

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –12  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/