ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№182

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №17/28.10.2016 г.

 

ОТНОСНО: Продължаване срока на договора за възлагане управлението

                   на „МБАЛ  - Луковит " ЕООД  гр.Луковит

На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т. 5 от ТЗ, чл. 63 ал.4

от  ЗЛЗ,чл.48, ал.2 във вр. с чл. 48, ал.1 и чл.14, ал. 2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет  Луковит взе следното решение:

  1. Дава съгласие да бъде продължен срока на договор за възлагане на управление на “МБАЛ ЛУКОВИТ” ЕООД с д-р Иван Генов Иванов за срок от 3 /три / години.
  2. Възлага на Кмета на Община Луковит да подпише Анекс към договор за възлагане на управление с д-р Иван Генов Иванов, с който да бъде удължен срокът на договора при непроменени други условия.

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –12  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/