ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№181

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.

 

 ОТНОСНО:   Одобряване на задание за изработване на общ устройствен план

                      на Община Луковит (ОУПО) и опорен план

 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125 от ЗУТ и чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.105, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Луковит  взе следното решение:

1. Одобрява Задание за изработване на общ устройствен план на Община Луковит съдържащо изискванията относно териториалния обхват, сроковете и етапите на разработване на ОУП на Общината като първа фаза от неговото разработване и опорен план.

2. Дава съгласие за  изработване на Общ устройствен план на Община Луковит по ред и условия, нормативно регламентирани по законите в Република България и в съответствие с приложеното задание на Община Луковит.

            3.Възлага на Кмета на община Луковит, в съответствие с действащите нормативни документи, да възложи изработването на Общ устройствен план за територията на община Луковит в обхват територията на община Луковит и фази - предварителен и окончателен проект. Обемът и съдържанието на ОУП на община Луковит да се разработи за прогнозен период от 20 години.

            4.Възлага на Кмета на община Луковит, в съответствие с изискванията на ЗООС и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, да възложи изработването на Екологична оценка (ЕО) на ОУПО.

 

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –13  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/