ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№180

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №17/28.10.2016 г.

 

Относно: Създаване на нова локализационна единица и включването й в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България в гр. Луковит, община Луковит, област  Ловеч

 На основание   чл.21, ал.1, т.18 и т. 23 от ЗМСМА,  чл. 89, ал. 4 от ЗГР във вр. чл. 125 от Наредба №РД-02-20-9 от 12 май 2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация,  Общински съвет Луковит  взе следното решение:

        1. Дава съгласието си  за създаване  на нова Локализационна единица в землището на град Луковит – местност “Панега”, която да бъде включена към Националния Класификатор на постоянните и настоящи адреси за гр. Луковит.

        2. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички фактически и правни действия по изпълнението на т. 1.

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/