ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№179

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.

 

 ОТНОСНО:  НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.346, ал.1  и ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл.79 във връзка с чл.76 ал.З от АПК, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема Наредбата за създаване и водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Луковит.

 

Приложение: Наредбата за създаване и водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Луковит

 

 

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/