ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№177

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.

 

 ОТНОСНО:  Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Луковит за 2016 год.

На основание чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОбС Луковит актуализира Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Луковит за 2016 год., както следва:

В Раздел I. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост,

1. Прогнозните минимални очаквания по отношение на приходите от общинска собственост за новоопределените обекти за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. са в размер на 468495,80 лв. и са конкретизирани в Таблица № 1

Таблица № 1

 

Вид приход

Сума
1

Приходи от отдаване под наем

350 000,00 лв.
2 Приходи от продажби на имоти общинска собственост 117229,80 лв.
4 Приходи от предоставяне на общинска концесия 1066,00 лв.
5 Приходи от прехвърляне на собственост по чл. 17 от ЗУТ 200.00 лв.
     

Раздел ІІ. Описание на имотите, които Община Луковит възнамерява да предложи: в т.2. За продажба на общински имоти - прогнозни приходи

44327.502.1449 ГР. ЛУКОВИТ 2100,00
001044 И 001045 С.ПЕТРЕВЕНЕ 17800,00
44327.502.2939,2940,2942 ГР. ЛУКОВИТ 9722,00
УПИ VIII KB.56 ПО ПЛАНА НА С.ТОРОС 6130,00
УПИ III - 112 В КВ.68 С.ЪГЛЕН 11940,00
44327.502.762 ГР.ЛУКОВИТ 12400,00
УПС 44327.502.3009 ГР.ЛУКОВИТ 10852,80
УПС 44327.502.1863 ГР.ЛУКОВИТ 385,00
УПИ VIII В КВ.41 ПЕТРЕВЕНЕ 45900,00

 

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –13  ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/