ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№176

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.

 

 ОТНОСНО:  Допълнение към Решение №71 от 31.03.2016 г. на ОбС Луковит

 

На основание чл.302 и §3 от Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование,чл.63 от ЗДС, Общински съвет Луковит  взе следното решение:

Допълва Решение № 71 от 31.03.2016 година, като приема нова точка т.4, с текст:

„Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на движимите вещи, предоставени на ПГСС „Сергей Румянцев“, на Община Луковит.“

 

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/