ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№173

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.

 

 ОТНОСНО:  Инвестиционно намерение на жители на с.Румянцево за реализиране на малка църква в УПИ Х, кв.36 по Регулационния и кадастрален план на с.Румянцево и с отреждане „за паметник и храм“

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.37 ал.4 т.3 от ЗОС и чл.182 ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Луковит  взе следното решение:

1.Дава съгласието си за реализиране на малък християнски храм /църква/ в УПИ Х, кв.36 по Регулационния и кадастрален план на с.Румянцево, община Луковит, при спазване на нормативните актове и каноничните закони, която заедно с изградените в имота паметник на Сергей Румянцев и малък параклис се превърнат в комплекс за богослужения и възпоменания.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да учреди право на строеж за изграждане на църква в полза на църковното настоятелство на с.Румянцево, ако такова е налично или е в процес на създаване, или да възложи изработването на инвестиционен проект за реализацията на инвестиционното намерение.

3.Възлага на Кмета на Община Луковит да следи за законосъобразното реализиране на инвестиционното намерение и за хармоничното единство на новия храм със съществуващите на място параклис и паметник.

 

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/