ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№172

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.

 

 ОТНОСНО:  Искане от „АГРОМУС“  ЕООД за учредяване право на строеж за изграждане на обект „Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в землището на с.Дерманци

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.37 ал.1 от ЗОС и чл.182 ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Луковит  взе следното решение:

1.Дава съгласието си в полза на „АГРОМУС“ ЕООД с управител Свилен Милушев, да бъде учредено право на строеж за изграждането на обект „Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в землището на с.Дерманци, със застроена площ 1700 кв.м. в ПИ с кадастрален номер 220006, м.Луланското, представляващ частна общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да сключи договор за отстъпено право на строеж.

 

Общ брой общински съветници: 17; 

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/