ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№170

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.

 

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост – земеделски земи посредством публично оповестен конкурс

На основание чл. 21, ал.1. т.8 от ЗМСМА. чл.8. ал.4 и 14, ал.1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС  Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда за създаване на стопанства с многогодишни насаждения върху земеделска земя от общински поземлен фонд  имоти с кад. № 077212, 077223, 077224, 077220, 077222, 077216, 077215, 077219, 077207, 096013, 077232, 077235, 077227, 077240, 077243, 077246, 077185, 077184, 077267, 077264, 077262, 077249, 077247, 077177, 077170, 090046, 091004, 091005, 091002, 091001, 091023, 090057 в землището на с.Карлуково, 067004, 087015, 122051, 070049, 070010, в землището на с. Беленци, 131001 в землището на с. Румянцево,  съгласно условията на НРПУРОИ за срок до 15 години, като местностите, начина на трайно ползване и площта на имотите са описани в Приложение №1, неразделна част от настоящето решение.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

- да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители:

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- да нямат задължения към община Луковит;

- да не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1. Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 20.00 лв/дка.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от петия работен ден, след започване на съответната стопанска година, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

2.3. Земеделските земи да се предоставят за създаване на многогодишни насаждения и да се ползват по това предназначение за целия срок на договора;

2.4.  Срок на договора – съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложения срок на договора не може да бъде по-дълъг от 15 години.;

2.5    Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на аренда по вид и стойност разбити на календарни години.

3.    Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на

участниците в публично оповестения конкурс:

-   Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 50 точки;

-   Инвестиционен проект - до 40 точки;

-   Срок за реализация на инвестиционното предложение – до 10 точки.

Общ сбор 100 точки

4. Дава съгласие за изграждане на обекти по чл.147 ал.1 от ЗУТ в отдадените под аренда имоти от лицата, избрани за арендатори, в случай, че инвестиционното им предложение предвижда изграждането на такива.

5. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

 

Общ брой общински съветници: 17;     

Гласували: „ЗА” –13  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/