ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№169

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.

 

  ОТНОСНО: Одобрение  на  цени за продажба на дървесина, добита в следствие на извършеното почистване на земеделски земи – общинска собственост

На основание чл.21 ал.1 т.8  и чл. 27 ал.4 от  ЗМСМА, Общински съвет –Луковит взе следното решение:

  1. Одобрява цени за продажба на дървесина, добита в следствие на извършеното почистване на земеделски земи – общинска собственост, която наемателите ще заплащат при събиране на отсечена дървесина в сечище,както следва:
№ по ред

Наименование

Мярка

Цени за продажба от склад.без ДДС

1. Иглолистен объл дървен материал:    
  а) едър куб.м  
  Iа клас на сортимента куб.м 60
  I клас на сортимента куб.м 50
  II клас на сортимента куб.м 40
  б) среден куб.м  
  III клас на сортимента куб.м 35
  IV и V клас на сортимента куб.м 15
  в) дребен куб.м 8
  г) за дървените материали от бяла мура    
  таксите по букви "а" и "б" се завишават съответно с 50 на сто    
      бук, дъб, габър цер, акация, липа, орех, явор,
      и други твърди бреза и меки ясен, бряст и
      широколистни широколистни горскоплодни
2. Широколистен объл дървен материал:        
  а) едър куб.м      
  Iа клас на сортимента куб.м 75 40 100
  I клас на сортимента куб.м 50 45 95
  II клас на сортимента куб.м 40 40 75
  б) среден куб.м      
  III клас на сортимента куб.м 20 20 20
  IV и V клас на сортимента куб.м 15 15 15
  в) дребен куб.м 15 15 15
3. Дърва за горене и вършина:    
  а) дърва от иглолистни дървесни видове пр. куб.м 7
  б) дърва от широколистни меки дървесни видове пр. куб.м 7
  в) дърва от широколистни твърди дървесни видове пр. куб.м 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 17;     

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/