ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/21.12. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 179 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 1 т.в от Закона за местните данъци и такси и Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" и чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит приема изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит, както следва:
§ 1. Създава се нов член 28а със следния текст:
„Чл.28а. (нов, Решение 179/21.12.2012    ) Потребителите, ползващи почасови социални услуги в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - гр. Луковит, заплащат такса, съгласно Тарифата за изчисление на потребителската такса /Приложение номер 2 към чл. 28а от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Луковит/.
§2.  В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф: 10
  § 10 Наредбата е изменена и допълнена с Решение номер 179/21.12.2012., взето с Протокол No 18.
Изменението и допълнението влизат в сила от 01.01.2013 г. след разгласяване от Общински съвет.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 180 ОТНОСНО: План - сметка за необходимите разходи за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Луковит през 2013 година.

На основание чл.21, ал.1 т.7 и т.23 от ЗМСМА и чл. 62 от ЗМДТ, Общински съвет Луковит Одобрява план - сметка за необходимите разходи за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Луковит през 2013 година съгласно Приложение номер 1.
План сметка

РЕШЕНИЕ НОМЕР 181 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 01.12.2012 Г.

На основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинските бюджети и във връзка с чл.38. ал.1 от Наредбата па общинския съвет по чл.9а от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема актуализация на бюджета на Община Луковит за 2012 г.
1. Увеличава приходната част на общинския бюджет за 2012 г. - местни дейности с 16 700 лв. по параграфи, както следва:
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
§ 40-40 Приходи от продажби + 16 700
ВСИЧКО: + 16 700
2. Променя разходната част на общинския бюджет с 16 700 лв.
разпределени по второстепенни разпоредители както следва:
Кметство Дерманци + 1 700 лв.
Кметство Торос + 3 700 лв.
Кметство Бежаново + 2 300 лв.
Кметство Румянцево + 4 300 лв.
Кметство Петревене + 3 600 лв.
Кметство Беленци + 1 100 лв.
3. Приема актуализиран план на инвестиционната програма съгласно Приложение номер 1.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 182 ОТНОСНО: Наредба за определяне размера на местните данъци за 2013 г. на територията на Община Луковит.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ЗМДТ и чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит приема Наредба за определяне размера на местните данъци за 2013 г. на територията на Община Луковит.
Приложение: Наредба за определяне размера на местните данъци за 2013 г. на територията на Община Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 183 ОТНОСНО: Допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит.

На основание чл.21. ал.2 oт ЗМСМА, чл.99а и чл.167 ал.2. т. 4 от Закона за движение по пътищата и чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит допълва Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит, както следва:
§1. Създава се нов чл.44а със следната редакция:
Чл.44а (1)Местата за паркиране на МПС превозващи хора с увреждания се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид" в съответствие с Наредба номер 18/2001 година за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с плътна маркировка с международния символ за достъпност.
(2) Броят на местата по ал.1 се определя съгласно ГЛАВА ПЕТА от Наредба номер 4/01.07.2009 год. за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
§2. Създава се нов чл.44б със следната редакция:
Чл.44б (1) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл.99а от Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с постоянен/настоящ адрес в община Луковит, подават заявление по образец до кмета на общината. За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от родител (настойник/попечител).
(2) Към заявлението се прилага:
1 .Лична карта и документ за настоящ адрес (ако е приложимо);
2. Удостоверение за раждане (за малолетни и непълнолетни) - копие и
Оригинал (за сверяване);
З. Акт за граждански брак(ако е приложимо) - копие и оригинал(за сверяване): 4.Решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал(за сверяване): 5.Регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) -копие и оригинал(за сверяване);
6. Актуална цветна снимка;
7. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай, че заявлението не се подава от лицето с увреждания.
(3) В община Луковит се създава и поддържа регистър, в който да бъдат описани:
1. Пореден номер на издадена карта за паркиране на хора с увреждания: 2.Име, презиме и фамилия на лицето, подало заявлението:
З.Е динен граждански номер ;
4. номер и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК: 5.Данни за автомобила от свидетелството за регистрация:
6.Валидност на издадената карта - съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК.
(4)Услугата се извършва в 14-дневен срок от дата на подаване на заявлението и е безплатна.
(5) Картата се издава по образец, съобразен с изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания" към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 04 юни 1998 год.
1. Картата за паркиране на хора с увреждания е задължително ламинирана с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм. Цветът на картата трябва да бъде светло син с изключение на белия знак „инвалид", който трябва да бъде на тъмно син фон.
2. Картата за паркиране на хора с увреждания трябва да бъде разделена вертикално на две части отпред и на гърба.
3. Визуализираната задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на картата е както следва:
A) Лявата част отпред трябва да съдържа:
а/символ на инвалидна количка в бяло на тъмно син фон;
б/дата на изтичане на картата за паркиране;
в/серийния номер на картата за паркиране;
г/името и печат на издаващия орган;
Б) Дясната част отпред трябва да съдържа:
а/ с главни букви думите „Карта за паркиране за хора с увреждания" на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране" на други езици;
б/думите „Модел на европейските общности" на български език;
в/като фон отличителния код на Република България - BG, заобиколен от
кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз;
B) Лявата част на гърба трябва да съдържа:
а/фамилията на притежателя:
б/първото име на притежателя;
в/подпис на притежателя или друг идентифициращ знак г/снимка на притежателя;
Г) Дясната част на гърба трябва да съдържа:
а/твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране.
б/ твърдението, че при употреба тази карта се поставя в предната част на превозното средство, така, че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка;
в/текста на чл.99а от ЗДвП (с малък шрифт):
Д) Данните се въвеждат на български език.
а/ Картата за паркиране за хора с увреждания се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на следните условия:
1 Лица, които в следствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използване на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на строежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК следва да е над 50%(петдесет процента):
2.Лица ПГ™ и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определена над 90% (деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК:
ЗЛица с белодробни заболявания с ²²ра и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност и с определена над 90% (деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;
4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90% (деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане
поради зрителни заболявания, определени от ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;
5. Деца до 16-годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90%(деветдесет процента):
б/ Кметът на община Луковит назначава комисия за разглеждане на постьпилите заявления. Правилата за работата на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й:
7.Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.
§3. Създава се нов чл.44в със следната редакция:
Чл. 44в. (1) Собствениците на пътни превозни средства с животинска тяга, с постоянен адрес на територията на община Луковит са длъжни с писмена молба да ги заявят за регистрация в общинската администрация при придобиването им.
(2) Кметът на общината или определено от него длъжностно лице разглежда молбата и при наличие на всички необходими изисквания в едноседмичен срок от приемането й вписва превозното средство в регистър по ал. 3.
(3) За пътните превозни средства се води регистър по образец на хартиен и електронен носител, който съдържа:
1. личното, собствено го и фамилното име на собственика на пътното превозно средство:
2. постоянен адрес на собственика;
3. вида на животинската тяга;
4. вида на превозното средство:
5. номер на пътното превозно средство;
6. дата на регистрация:
7. промени по регистрацията.
(4) За извършената регистрация на собственика се издава талон по образец
(Удостоверение)
(5) Лицата по ал. (1) са длъжни да заявят настъпилите промени в обстоятелствата по ал. (3) при настъпването им.
(6) За регистрацията на пътно превозно средство с животинска тяга и за промените по нея се събира такса по Наредбата за администриране на местните такси и цени на услугите, раздел VII - такси за административни услуги, т. 11:
(7) номер а от регистъра се изписва ясно и четливо върху страните на превозното средство с трайна боя с височина на цифрите не по-малка от 15 см и ширина не по-малка от 7 см.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 184 ОТНОСНО: Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Луковит.

На основание чл.21. ал.2 oт ЗМСМА и чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит приема Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Луковит.

Приложение: Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 185 ОТНОСНО: Откриване на процедура по параграф 4 от ПЗР на ЗЕ за придобиване от "ЧЕЗ Разпределение България " АД трансформаторни постове на територията на Община Луковит.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 от ЗОС , чл.42 от НРПУРОИ на ОбС , Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласие за продажба съгласно параграф 4 от ПЗР на ЗЕ за придобиване от "ЧЕЗ Разпределение България " АД, в качеството им на енергийно предприятие по смисъла на параграф 1, точка 24 от ДР на ЗЕ на енергийни обекти на трансформаторни постове на територията на Община Луковит, както следва:
- ТП с диспечерски номер 7, находящ се в с.Румянцево, местност „Пъня", в имот номер 000285, с площ 13 кв.м.
- ТП с диспечерски номер 53, находящ се в гр.Луковит, ул."Йордан Йовков", ПИ идентификатор 44327.502.2905.1, с площ 12 кв.м.
- ТП с диспечерски номер 7, находящ се в с.Торос, кв.95, парцел VIII, с площ 35 кв.м.
2. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по изготвяне на експертни оценки.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 186 ОТНОСНО: Договор за дарение за поземлен имот кад. номер 494 в кв.81 "а" по плана на с.Бежаново вписан в Служба по вписванията под номер 2137/11.05.2012 год. номер 120 том VIII.

Общински съвет Луковит след като се запозна с докладната записка на кмета на общината Иван Димитров Грънчаров и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация реши:
1. Дава съгласие за връщане на поземлен имот кад. номер 494 в кв.81 "а" по плана на с.Бежаново в полза на бившите собственици - наследници на Мурад Мурадов Кулашев.
2. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по разваляне на договора за дарение.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 187 ОТНОСНО: Избирането на нов управител, промяна адреса на управление и приемане на нов Учредителен акт на. ,,Строител" ЕООД, Е ИК 820151035.

Общинският съвет Луковит, като обсъди предложението на Кмета на Община Луковит, споделяйки изложените в същото аргументи и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 21 и чл. 35, ал. 1 Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества, Р Е Ш И:
1. Освобождава от длъжност управителя на „Строител" ЕООД Милко Михайлов Кратунков.
2. Избира за нов управител на „Строител" ЕООД, ЕИК 820151035 Николай Атанасов Генов, ЕГН 6203203041 за срок от 6 месеца.
3. Определя възнаграждение на новоизбрания управител 700 лв. месечно плюс дължимите по закон осигурителни вноски, които Община Луковит следва да заплаща в качеството си на едноличен собственик на капитала на дружеството.
4. Променя адреса на управление на дружеството, като определя за нов адрес на управление: гр. Луковит, ул. „Възраждане" номер 73.
5. Приема нов Учредителен акт на дружеството, като дава мандат на председателя на Общински съвет Луковит да го подпише от името на Община Луковит в качеството й на едноличен собственик на капитала на дружеството.
6. Дава мандат на кмета на Община Луковит да сключи с новоизбрания управител Договор за управление съобразно условията на т. 2 и 3 от настоящото решение.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 188 ОТНОСНО: Делба на ПИ с идентификатор 44327.332.26 по Кадастралната карта на гр. Луковит

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласие за изследване възможността за делба на ПИ с идентификатор 44327.332.26 по КК на гр.Луковит, м."Искъра", с площ 13,029 дка, начин на трайно ползване – индивидуално застрояване и обособяване на имоти за жилищно застрояване при спазване на изискванията на ЗУТ и Наредба 7 за правила и нормативи за застрояване на устройствените територии по приложената графична разработка, която е неизменна част от настоящето предложение.
2. Да бъдат изготвени необходимите Подробни устройствени планове за разделянето на имота.
3. Възлага на Кмета на Община Луковит да проведе тръжна процедура за продажба на новообособените жилищни имоти съгласно НРПУРОИ.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 189 ОТНОСНО: Промяна на кадастралната карта на гр. Луковит с цел премахване на участък от полски път с идентификатор 44327.329.417 между ПИ с идентификатори 44327.329.426 и 44327.230.36, всичките от Кадастралната карта на гр. Луковит

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласие за промяна на кадастралната карта с цел закриване на част полски път с идентификатор 44327.329.417 и закупуване на терена с площ от около 890 кв.м от собственика на граничещите поземлени имоти с идентификатори 44327.329.426 и 44327.230.36.
2. Дава съгласие Кмета на Община Луковит да възложи изработването на проект за изменение на Кадастралната карта на гр.Луковит, от правоспособни лица, лицензирани да извършват подобни дейности, с цел изпълнение на описаното в т.1 и проведе процедура по продажба на коментирания терен.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 190 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
². Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:
- Част - 1.708 дка от имот номер 143021 в землището нас. Ъглен за имот с проектен номер 143023
- Част - 1,097 дка от имот номер 042025 в землището на с. Пещерна за имот с проектен номер 042031 .
- Част – 1,129 дка от имот номер 042025 в землището на с. Пещерна за имот с проектен номер 042030
- Част – 2, 045 дка от имот номер 020001 в землището на с. Карлуково за имот с проектен номер 020006
II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на гсрецитираните имоти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 191 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - общинска собственост находящ се в с.Торос

На основание чл.21, ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет - гр. Луковит да взе следното РЕШЕНИЕ:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба следните имоти чрез публично оповестен конкурс:
1. Земеделска земя - нива с площ от 0,752 дка., кад. номер 100001 находяща се в местност "Ценов геран" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка – 111,00 лв.
2.Земеделска земя - нива с площ от 0,525 дка., кад. номер 162006 находяща се в местност "Ценов геран" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка – 78,00 лв.
3.Земеделска земя - нива с площ от 1,051 дка., кад. номер 100010 находяща се в местност "Ценов геран" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка – 155,00 лв.
4.Земеделска земя - нива с площ от 0,200 дка., кад. номер 100016 находяща се в местност "Ценов геран" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка – 29,00 лв.
5.Земеделска земя - нива с площ от 7,074 дка., кад. номер 336003 находяща се в местност "Полето" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка – 936,00 лв.
2.Приема изготвена пазарна оценка в размер на :
- за Земеделска земя - нива с площ от 0,752 дка., кад. номер 100001 в размер на 395,00 лв.
- за Земеделска земя - нива с площ от 0,525 дка., кад. номер 162006 в размер на 237,00 лв.
- за Земеделска земя - нива с площ от 1,051 дка., кад. номер 100010 в размер на 552,00 лв.
- за 3емеделска земя - нива с площ от 0,200 дка., кад. номер 100016 в размер на 105,00 лв.
- за Земеделска земя - нива с площ от 7,074 дка., кад. номер 336003 в размер на 4598,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 192 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - общинска собственост   находящ се в с.Дерманци  

На основание чл.21, ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.42 от НРПУРОИ на ОбС,  Общински съвет - гр. Луковит да взе следното РЕШЕНИЕ:

  I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба следните имоти чрез публично оповестен конкурс:
1.Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,491 дка, кад.  номер 165029 в местност "Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота  - 252,05 лв.
2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 2,239 дка, кад.  номер  165033 в местност "Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота  - 378,50 лв.
3. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,928 дка, кад.  номер  165010 в местност "Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 156,88 лв.
4. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,322 дка, кад.  номер 165014 в местност "Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота  - 223,48 лв.
5. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,691 дка, кад.  номер 165015 в местност "Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 116,81 лв.
6.Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,550 дка, кад.  номер 165028 в местност "Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 262,03 лв.
7. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,744 дка, кад.  номер 165016 в местност "Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 125,77 лв.
8. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,194 дка, кад.  номер 165007 в местност "Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 201,85 лв.
  II. Приема изготвена пазарна оценка в размер на :
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,491 дка, кад.  номер  165029 в размер на 820,00 лв.
   - за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 2,239 дка, кад.  номер  165033 в размер на 1287.00 лв.
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,928 дка, кад.  номер  165010 в размер на 510,00 лв.
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,322 дка, кад.  номер  165014 в размер на 727,00 лв.
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,691 дка, кад.  номер 165015 в размер на 380,00 лв.
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,550 дка, кад.  номер  165028 в размер на 853,00 лв.
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,744 дка, кад.  номер 165016 в размер на 409,00 лв.
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,194 дка, кад.  номер 165007 в размер ка 657,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 193 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - общинска собственост находящ се в с.Пещерна

I.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ чрез публично оповестен конкурс за продажба на:
1.Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,100 дка, кад. номер 039038 в местност "Ръстака" по плана за земеразделяне на с.Пещерна. Данъчна оценка на имота - 169,79 лв.
2.Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,400 дка, кад. номер 039012 в местност "Ръстака" по плана за земеразделяне на с.Пещерна. Данъчна оценка на имота - 195,51 лв.
3.Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 4,801 дка, кад. номер 039009 в местност "Ръстака" по плана за земеразделяне на с.Пещерна. Данъчна оценка на имота - 670,46 лв.
4.Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,000 дка, кад. номер 039005 в местност "Ръстака" по плана за земеразделяне на с.Пещерна. Данъчна оценка на имота - 139,65 лв.
5.Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,601 дка, кад. номер 039047 в местност "Ръстака" по плана за земеразделяне на с.Пещерна. Данъчна оценка на имота - 92,76 лв.
6.Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,301 дка, кад. номер 039026 в местност "Ръстака" по плана за земеразделяне на с.Пещерна. Данъчна оценка на имота - 46,46 лв.
7.Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,580 дка, кад. номер 039024 в местност "Ръстака" по плана за земеразделяне на с.Пещерна. Данъчна оценка на имота - 89,52 лв.
8.Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 6,501 дка, кад. номер 039001 в местност "Ръстака" по плана за земеразделяне на с.Пещерна. Данъчна оценка на имота - 907,86 лв.
9.Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,847 дка, кад. номер 039052 в местност "Ръстака" по плана за земеразделяне на с.Пещерна. Данъчна оценка на имота - 130,73 лв.
²².Приема изготвена пазарна оценка в размер на :
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,100 дка, кад. номер 039038 в размер на 605,00 лв.
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,400 дка, кад.М 039012 в размер на 770,00 лв.
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 4,801 дка, кад-N 039009 в размер на 2881,00 лв.
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,000 дка, кад.N 039005 в размер на 550,00 лв.
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване -нива и площ от 0,601 дка, кад. номер 039047 в размер на 331,00 лв.
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване -нива и площ от 0,301 дка, кад. номер 039026 в размер на 166,00 лв.
- за Земеделска земя с начин на трайно ползване -нива и площ от 0,580 дка, кад. номер 039024 в размер на 3 19,00 лв.
- Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 6,501 дка, кад. номер 039001 в размер на 4063,00 лв.
- Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,847 дка, кад. номер 039052 в размер на 466,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 194 ОТНОСНО: Лесоустройство на горските територии на територията на ДГС-Лесидрен, собственост на Община-Луковит

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.79 от Наредба номер 6/05.02.2004 година за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България, Общински съвет- Луковит .взе следното решение:
1. Дава съгласие да се изработи технико - икономическо задание за изготвяне нов горско стопански план за общинските горски територии собственост на Община Луковит на територията ДГС-Лесидрен.
2. Възлага на кмета да предприеме необходимите действията изработване технико икономическите задания за изготвяне нов горско стопански план на Община Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 195 ОТНОСНО: Отчет за дейността на ОбС Луковит за периода м.ноември 2011 – м.декември 2012 г.

На основание чл.27 ал.6 от ЗМСМА Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема Отчет за дейността на ОбС Луковит за периода м.ноември 2011 – м.декември 2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/