ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 17/28.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№168

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №17/28.10.2016 г.

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 151 от 28.09.2016 г.

На основание чл.45 ал.9  от ЗМСМА  и предложение 266/21.10.2016 г. на Кмета на Община Луковит,  ОбС Луковит  взе  следното решение:

  1. Отменя Решение №151 от 28.09.2016 г. на ОбС Луковит.

 

Общ брой общински съветници: 17;     

      Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/