ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 17/06.12. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 178 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор ¹ 11/322/00743 от 30.11.2012 г.  по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" за Проект „Интегриран проект за реконструкция на градски площад, енергийноефективно улично осветление в гр. Луковит и детски площадки в гр. Луковит и селата Бежаново, Беленци, Дерманци, Карлуково, Петревене, Румянцево, Тодоричене, Торос, Ъглен”, сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ номер   11/322/00743 от  30.11.2012 год. по мярка 322  "Обновяване и развитие на населените места" за Проект „Интегриран проект за реконструкция на градски площад, енергийноефективно улично осветление в гр. Луковит и детски площадки в гр. Луковит и селата Бежаново, Беленци, Дерманци, Карлуково, Петревене, Румянцево, Тодоричене, Торос, Ъглен”, сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” номер 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС номер  BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет Луковит взе следното решение:
1.  Упълномощава  Кмета  на  община Луковит  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  1 028 945,50 лв. (един милион двадесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и 50 ст.) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ номер 11/322/00743  от 30.11.2012 год. по мярка 322  "Обновяване и развитие на населените места" за Проект „Интегриран проект за реконструкция на градски площад, енергийноефективно улично осветление в гр. Луковит и детски площадки в гр. Луковит и селата Бежаново, Беленци, Дерманци, Карлуково, Петревене, Румянцево, Тодоричене, Торос, Ъглен”сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община  Луковит да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор номер  11/322/00743  от 30.11.2012 год. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

https://www.livechatalternative.com/