ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№163

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.

 

ОТНОСНО:  Отдаване под аренда на имоти – частна  общинска   собственост – земеделски земи посредством публично оповестен конкурс

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда за създаване на стопанства с многогодишни насаждения върху земеделска земя от общински поземлен фонд: съгласно приложени скици към настоящото решение на имоти с кад №061050 №061039, 061026, 061025, 061054, 061057, 061056, 060003, 060001, 064100, 064108, О61055,' 061029, 061028,160001 в землището на с.Дерманци, съгласно условията на НРПУРОИ за срок до 15 години.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители:

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

-нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1. Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 20.00 лв/дка.

  1. 2.Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от петия работен ден, след започване на съответната стопанска година, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:
  2. 3.Земеделските земи да се предоставят за създаване на многогодишни насаждения и да се ползват по това предназначение за целия срок на договора;

2.4.            Срок на договора - съобразно предложението на участниците в процедурата,като предложения срок на договора не може да бъде по-дълъг от 15 години.;

2.5   Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на аренда по вид и стойност разбити на календарни години.

3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

- Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 50 точки;

 - Инвестиционен проект - до 40 точки;

- Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 10 точки.

Общ сбор 100 точки

  1. Дава съгласие за изграждане на обекти по чл.147 ал.1 от ЗУТ в отдадените под аренда имоти от лицата, избрани за арендатори, в случай, че инвестиционното им предложение предвижда изграждането на такива.
  2. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на д&озита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 17;     

      Гласували: „ЗА” –10  ;   „ПРОТИВ” – 5 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/