ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№162

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.

 

ОТНОСНО:  Отдаване под аренда на недвижими имоти - общинска

 собственост находящи се в с.Дерманци

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл.8. ал.4 и 14, ал.1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, Общински съвет - гр. Луковит  взе следното решение:

  1. I.Дава съгласие да се отдаде под аренда за създаване на стопанства с многогодишни насаждения върху земеделска земя от общински поземлен фонд: съгласно приложени скици към настоящото решение на имоти с кад. кад. номера №220005, 220006, №220003, находящи се в местността „Луланското" по плана за земеразделяне на с.Дерманци, съгласно условията на НРПУРОИ за срок от 25 години.

II.           Определя следните конкурсни условия:

1.До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-  да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

-  да нямат задължения към община Луковит;

-  не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.           Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1 Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 20,00 лв/дка., съгласно Решение № 590/2015  на Общински съвет - Луковит.

  1. 2.Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от петия работен ден, след започване на съответната стопанска година, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора.
  2. 3.Земеделските земи да се предоставят за отглеждане на създадените многогодишни насаждения, като за целия срок на договора да не променя начина на ползване на имотите.

2.4.        Срок на договора - съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложения срок на договора не може да бъде по-кратък от 5 години и по-дълъг от 25 години.;

2.5   Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

-    Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на аренда по вид и стойност разбити на календарни години;

-    заплащане на стойността на извършените подобрения върху имотите съгласно документи за вложени средства в случай на прекратяване на договорите за аренда.

  1. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на
    участниците в публично оповестения конкурс

-    Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 50 точки;

-    Инвестиционен проект - до 40 точки;

-    Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 10 точки.

-    Общ сбор 100 точки

III. Възлага на кмета на Община Луковит да открие конкурсна процедура за отдаване под аренда на имоти (кад. кад. номера №220005, №220006, №220003, находящи се в местността „Луланското" по плана за земеразделяне на с. Дерманци, съгласно условията на НРПУРОИ за срок от 25 години.

      Общ брой общински съветници: 17;     

      Гласували: „ЗА” –11  ;   „ПРОТИВ” – 3 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/