ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№161

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.

 

ОТНОСНО:  Учредяване възмездно право на ползвне за срок от 10 г.в имот – частна общинска собственост в с.Дерманци

 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.З от ЗОС и чл. 11, ал.2 от ЗП, Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. Дава съгласие да се учреди без търг или конкурс възмездно право на ползване за срок от десет години, срещу годишна наемна цена от 2,00 лв. на декар върху Поземлен имот кад.№ 043099, находящ се в местността „Белия камък“, с площ от 5,000 дка, начин на трайно ползване „Пасище, мера" наГеорги Петков Маринов с постоянен адрес с.Дерманци, ул. "Ивайло № 2, за устройване на пчелни семейства над 10 броя.
  2. Възлага на Кмета на Община Луковит да сключи договор за учредяване на възмездно право на ползване за срок от 10 г.

      Общ брой общински съветници: 17;     

      Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/