ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№160

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.

 

ОТНОСНО:  Инвестиционно намерение на Кмета на с. Румянцево да реализира постройка за траурни ритуали в УПИ I, кв. 32 по Регулационния му и кадастрален план, отреден „за озеленяване " и намиращ се в непосредствена близост до гробищния парк на селото.

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА , чл. 62а, ал.4, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. Дава съгласие за промяна предназначението на УПИ I, кв. 32 по Регулационния и кадастрален план на с. Румянцево, който е с отреждане „за озеленяване" в такъв „за озеленяване и обществени нужди"
  2. Възлага на Кмета на Община Луковит да проведе процедура по изработване и одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация /ПИПУП - ПР/
  3. Дава съгласие в имота да се реализира обществена сграда за траурни ритуали с необходимите обслужващи помещения към нея, като се изготвят за целта инвестиционни проекти, като след изграждането и се продаде - за експлоатация на Община Луковит, респективно Кметство Румянцево.

      Общ брой общински съветници: 17;     

      Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/