ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№159

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.

 

ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж върху общински терен – частна общинска собственост за построяване на гаражи

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37 от ЗОС и чл.50  от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. Дава съгласието си за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост , парцел VІІ в кв.37 по плана на гр.Луковит/44327.502.1863 по КККР на гр.Луковит/за построяване на свободни незастроени гаражи с площ от 19,25 кв.м. по одобрен ПУП с приложена схема към него чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.
  2. Одобрява изготвена пазарна оценка в размер на 385,00 лв. за 1 бр.гараж.

      Общ брой общински съветници: 17;     

      Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/