ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№158

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.

 

ОТНОСНО:  Запис на заповед за аванс по Договор BG05M2OP001 - 3.001­-0001 за изпълнение на проект „Заедно" по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Наредба Н-8 от 8 юли 2016 г. на Министерство на финансите и Договор BG05M2OP001-3.001-0001 за изпълнение на проект „Заедно" по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. Упълномощава Кмета на Община Луковит да подпише Запис на заповед, платим на предявяване без протест и разноски в полза на Министерство на образованието и науката, в чиято структура е Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми", определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, с адрес: София 1000, бул. Дондуков №2А, ЕИК: 000695114, сумата от 99 993,80 лв. (деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и три лева и осемдесет стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG05M2QP001-3.001-0001 по проект "ЗАЕДНО".
  2. Възлага на Кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-

      Общ брой общински съветници: 17;     

      Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/