ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№157

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.

 

ОТНОСНО:  Кандидатстване с проекти по мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 г. 

На основание чл.21, ал.1,  т.23 от  ЗМСМА и изискванията  на Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 г., мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. « Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура»,  Общински съвет – гр.Луковит взе следното решение:

 І. Общински съвет Луковит дава съгласие Община Луковит да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 г., мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. « Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» с проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит” с обекти:

            1.„Общински път LOV 1253  „ІІІ-103, Златна Панега-Български извор/-Голяма Брестница-граница общ. (Ябланица – Луковит) Дъбен –Тодоричене-ІІІ-307“ (стар № ІV-10345) – от км 10+500 до км 15+000 – 4,5 км

            2. „Общински път LOV 1090 “ІІІ-305, Ъглен-Торос / Торос-Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347) –  от км 0+000 до км 6+700 - 6,7 км“

ІІ. Декларира, че дейностите включени в проектите, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Луковит за периода 2014-2020г., както следва:

Стратегическа цел 1. Среда, подкрепяща възможностите за развитие на конкурентна местна икономика и добро качество на живот на хората в община Луковит

Приоритет 1. Териториална свързаност

Специфична цел 1.1. Осигуряване на свързаността между селищата в общината

и на общината с региона и страната

ІІІ. Възлага на Кмета на община Луковит да изготви необходимата документация за кандидатстване по ПРСР 2014-2020г.

        Общ брой общински съветници: 17;     

        Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/