ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ №156

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проекти по мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. « Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от Програмата за развитие на селските райони  за периода    2014-2020 г. 

На основание чл.21, ал.1,  т.23 от  ЗМСМА и изискванията  на Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 г., мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. « Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» ,  Общински съвет – гр.Луковит  взе следното решение:

            І. Общински съвет Луковит дава съгласие Община Луковит да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 г., мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. « Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура»  с проект: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Луковит“, с подобекти:

-           ул.“Симов дол“ (от ОК М до ОК 29 и от ОК 29 до п.т.41- 850 м.л.)

-          ул. “Кирил и Методий“ (от ОК 342 (ул. “Гео Милев“) до ОК 609 -  1280 м.л.) 

ІІ. Декларира, че дейностите включени в проектите, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Луковит за периода 2014-2020г., както следва:

Стратегическа цел 1. Среда, подкрепяща възможностите за развитие на конкурентна местна икономика и добро качество на живот на хората в община Луковит

Приоритет 1. Териториална свързаност

Специфична цел 1.1. Осигуряване на свързаността между селищата в общината и на общината с региона и страната

Проект 1.1.6. „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр.Луковит, включително отводнителни и защитни съоръжения, знаково стопанство и пътна маркировка”

ІІІ. Възлага на Кмета на община Луковит да изготви необходимата документация за кандидатстване по ПРСР 2014-2020 г.

                         

Общ брой общински съветници: 17;     

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/