ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№155

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.

 

ОТНОСНО: Кандидатстване по мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от Програмата за развитие на селските  райони за периода   2014-2020 г. 

На основание чл.21, ал.1,  т.23 от  ЗМСМА и изискванията  на Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 г., мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» ,  Общински съвет – гр.Луковит  взе следното  решение:

І. Общински съвет Луковит дава съгласие Община Луковит да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» с проект «Подобряване инфраструктурата на СУ «Алеко Константинов» - гр. Луковит», с основни проектни дейности:  ремонт и реконструкция на училищна сграда, спортни площадки и съблекални, вертикална планировка и огради

ІІ. Декларира, че дейностите включени в проектите, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Луковит за периода 2014-2020 г., както следва:

Стратегическа цел 1. Среда, подкрепяща възможностите за развитие на конкурентна местна икономика и добро качество на живот на хората в община Луковит

Приоритет 6. Осигуряване на съвременна среда за образователните, културни,

здравни и социални дейности в община Луковит

Специфична цел 6.1. Модерна образователна среда в община Луковит

ІІІ. Възлага на Кмета на община Луковит да изготви необходимата документация за кандидатстване по ПРСР 2014-2020 г.

                                  

Общ брой общински съветници: 17;     

Гласували: „ЗА” –13  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/